Update สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 เมษายน 2564

Update สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 เมษายน 2564 (เวลา 17.00 น.) พร้อม Timeline ผู้ป่วย
1) ค่าประเมินตามความรุนแรงการระบาด 5 ระดับ อยู่ในระดับที่ 4
2) ผู้ป่วยใหม่เพิ่มวันนี้ 10 ราย รวมสะสมในระลอก 3 จำนวน 29 ราย อาการไม่รุนแรง
3) ผู้ติดเชื้อทั้งหมดยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด
4) สถานการณ์ตอนนี้ ต้องใช้มาตรการทางสังคมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศ มิฉะนั้นจะก้าวไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงระดับ 5 ซึ่งการจะกลับสู่สภาวะปกติ ต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือน
5) ในขณะนี้ หากหยุดยั้งการไปสู่ระดับที่ 5 ได้ อาจใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนเพื่อกลับมาสู่ภาวะปกติได้
6) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะมีการประเมินข้อมูลทุกวัน และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทุก 3-5 วัน

 

สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก

สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก
   1) วิธีปฏิบัติตน ให้ดำเนินการตามแนวทางประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564
   2) สีของพื้นที่จังหวัดให้ยึดตามที่ ศบค.กำหนด (วันที่ 7 เมษายน 64)
   3) ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
   4) ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok
   5) ประชาชนที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok เช่นกัน และ จนท.จะพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ โดยที่
        – กลุ่มเสี่ยงสูงจะมีคำสั่งให้ “คุมไว้สังเกต” ที่บ้านพัก (ตามกรอบสีส้ม)
        – กลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตนตามพื้นที่เฝ้าระวังสูง (DMHTT) (ตามกรอบสีเหลือง)
รายละเอียดศึกษาตามแผนภาพที่แนบมานี้