ขอความร่วมมือ สถานประกอบการทุกแห่ง ที่ Timeline พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความร่วมมือ สถานประกอบการทุกแห่ง
ที่ Timeline พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้าไปใช้บริการ ให้ดำเนินการทำความสะอาด
ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ตามแนวทาง ดังนี้