!เน้นย้ำ..ผู้ติดเชื้อต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงทุกราย

ประกาศ
เนื่องจากได้รับการแจ้งและการตรวจสอบซ้ำใน timeline ของผู้ติดเชื้อบางส่วน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งภายหลังว่า
ไม่เป็นความเป็นจริง ซึ่งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกัน ควบคุมโรคซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น ผู้ติดเชื้อต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงทุกราย รายละเอียดเพิ่มเติม