จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่คุมเข้มคนเข้าออกคัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงสูง

     จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่คุมเข้มคนเข้าออกคัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงสูง
     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมครั้งที่ 14/2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมี
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และ เชิญผู้ประกอบการเอกชน และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง
หารือร่วม ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ในระบบทางวิดีทัศน์ทางไกล
ทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเห็นนานกว่า 4 ชั่วโมง จึงมีข้อสรุปสำคัญสั่งการ ดังนี้
มาตรการเข้า-ออกจังหวัด
         1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดงที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก (ทุกช่องทาง) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
             – กักตัว เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ตามที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้ให้ผู้ถูกกักตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
             – กรณี กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ต้องมีสถานที่/ห้อง ที่แยกจากคนในครอบครัวได้อย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการได้ คนในครอบครัวต้องถูกกักตัว 14 วัน ด้วย
        2. ให้ท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัด(แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2) และ สถานีรถไฟพิษณุโลก จัดให้มีจุดลงทะเบียน และตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก

(เพิ่มเติม…)