เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเอง

เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเอง, DMHTT อย่างเข้มข้น และเข้าพบ จนท. ทันที เมื่อมีอาการเข้าข่าย สงสัย