แนวทาง วิธีการฉีดวัคซีนสำหรับคนไทย เดือนมกราคม 2565

แนวทาง วิธีการฉีดวัคซีนสำหรับคนไทย เดือนมกราคม 2565
😍จังหวัดพิษณุโลก ฉีดวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 50 แล้ว
😍การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิตมีความจำเป็น เพื่อส่งผลต่อการทำกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
😍พาคนใกล้ชิดเข้ารับวัคซีน โดยสามารถแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน