ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/E/146/T_0021.PDF

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ