สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก

สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก
   1) วิธีปฏิบัติตน ให้ดำเนินการตามแนวทางประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564
   2) สีของพื้นที่จังหวัดให้ยึดตามที่ ศบค.กำหนด (วันที่ 7 เมษายน 64)
   3) ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
   4) ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok
   5) ประชาชนที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok เช่นกัน และ จนท.จะพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ โดยที่
        – กลุ่มเสี่ยงสูงจะมีคำสั่งให้ “คุมไว้สังเกต” ที่บ้านพัก (ตามกรอบสีส้ม)
        – กลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตนตามพื้นที่เฝ้าระวังสูง (DMHTT) (ตามกรอบสีเหลือง)
รายละเอียดศึกษาตามแผนภาพที่แนบมานี้