สรุปมาตรการสำคัญการป้องกันโควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก