ร้านค้า สถานประกอบการ กรณีพบผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้

ร้านค้า สถานประกอบการ กรณีพบผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม