การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่  งานธุรการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ในวันและเวลาราชการ) โทร 055-270300 ต่อ 20311-3