เลื่อนนัดฉีด #วัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 #AstraZeneca

💉 ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 เลื่อนนัดฉีด #วัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 #AstraZeneca
💉 นัดเดิม วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
💉 เนื่องจากมติ ครม. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช