คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น