ขอความร่วมมือลงทะเบียน Save Phitsanulok เมื่อท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก

http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk