สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 56/2564 และ ครั้งที่ 1/2565

สาระสำคัญ อาทิ
🎯งดการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้ปรับรูปแบบเป็นการมอบสิ่งของผ่านโรงเรียน ชุมชน เพื่อให้ไปแจกเด็กในพื้นที่
🎯ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนจัดการตรวจ ATK บุคคลในหน่วยงาน ก่อนเข้าทำงานในสัปดาห์แรก 2 ครั้ง โดยห่างกัน 3 วัน งด การรวมกลุ่ม สังเกตอาการ 14 วัน
🎯ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
🎯การจัดประชุม อบรม หรือสัมนา อนุญาตให้ดำเนินการในโรงแรมที่ผ่านการประเมิน Thai stop covid plus และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 500 คน โดยต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
🎯อนุญาตให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/การจัดสอบ
รายละเอียดตามสรุปข้อสังการ ทั้งสองฉบับ