EU Digital COVID Certificate (EU DCC) ใน Digital Health Pass บน “หมอพร้อม”

EU Digital COVID Certificate (EU DCC) ใน Digital Health Pass บน “หมอพร้อม”
เอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด สำหรับใช้ในการเดินทางเข้าประเทศหรือดินแดนที่เชื่อมต่อกับระบบของสหภาพยุโรป (EU) กว่า 60 ประเทศ/ดินแดน
เริ่มทดสอบใช้งานได้แล้ววันนี้ บน “หมอพร้อม” LINE OA และ Application
ที่มา : หมอพร้อม