ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียนจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

 1. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4335/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565)New!
 2. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3456/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 29 เมษายน 2565)
 3. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2946/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2565)
 4. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2568/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565)
 5. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1483/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
 6. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1058/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565)
 7. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 733/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 28 มกราคม 2565)
 8. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 132/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)
 9. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 9706/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
 10. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 9159/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
 11. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 8664/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564)
 12. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 7982/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564)
 13. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 7298/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 17 กันยายน 2564)
 14. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 6749/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 2 กันยายน 2564)
 15. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 6515/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564)
 16. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 5854/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564)
 17. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0017.2/ว 5429 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก
 18. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 5516/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพิษณุโลก (ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)
 19. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 5544/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
 20. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 5177/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)
 21. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4899/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
 22. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4726/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564)
 23. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4701/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564)
 24. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4295/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2564)
 25. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3917/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
 26. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3639/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)
 27. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3354/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
 28. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3055/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 27 เมษายน 2564)
 29. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0017.2/ว 3011 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก
 30. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3014/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 25 เมษายน 2564
 31. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
  คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2878/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)
  หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0017.2/ว2655 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดพิษณุโลก
 32. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2717/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 10 เมษายน 2564)
 33. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2599/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 9 เมษายน 2564)
 34. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 897/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
 35. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 713/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 29 มกราคม 2564)
 36. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 584/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2564)
 37. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 349/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)
 38. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 175/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)
 39. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 182/2564 เรื่อง การจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)
 40. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 144/2564 เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.)  (ลงวันที่ 7 มกราคม 2564)
 41. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)
 42. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ ๙๖๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 43. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 44. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4294/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 45. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3995/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)
 46. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3582/2563 เรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)
 47. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3387/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
 48. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3302/2563 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 49. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3301/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 50. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3300/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 51. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3295/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว
 52. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 53. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรณีการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
 54. ขยายมาตรการท้ายประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 55. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
 56. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
 57. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กำหนดให้ ท่าอากาศยานพิษณุโลก เป็นจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
 58. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2602/2563 เรื่อง คณะกรรมการ การค้นหา คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 วันที่ 9 เมษายน 2563
 59. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการคัดกรองเชิงรุก (Active case finding) โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 60. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2552/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
 61. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านอาหาร การบริการ อาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 4 เมษายน 25
 62. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2494/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
 63. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่  2433/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
 64. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 65. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง  ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 66. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2389/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 67. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2388/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 68. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2252/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 69. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2251/2563 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 70. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2250/2563 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดอาคารชุด “แอททรีคอนโด” เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 71. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2197/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวและงดให้บริการบางประเภทที่มีประชาชนแออัดเบียดเสียด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 72. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2194/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 73. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2193/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 74. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2040/2563 เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
 75. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
 76. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563