ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

 1. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2717/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 10 เมษายน 2564)
 2. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2599/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 9 เมษายน 2564)
 3. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 897/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
 4. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 713/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 29 มกราคม 2564)
 5. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 584/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2564)
 6. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 349/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)
 7. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 175/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)
 8. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 182/2564 เรื่อง การจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)
 9. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 144/2564 เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.)  (ลงวันที่ 7 มกราคม 2564)
 10. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 หรือโควิด 19 (ลงวันที่ 3 มกราคม 2564)
 11. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ ๙๖๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 12. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 13. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 4294/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 14. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3995/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)
 15. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3582/2563 เรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)
 16. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3387/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
 17. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3302/2563 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 18. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3301/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 19. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3300/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 20. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3295/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว
 21. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 22. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรณีการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
 23. ขยายมาตรการท้ายประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 24. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
 25. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
 26. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กำหนดให้ ท่าอากาศยานพิษณุโลก เป็นจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
 27. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2602/2563 เรื่อง คณะกรรมการ การค้นหา คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 วันที่ 9 เมษายน 2563
 28. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการคัดกรองเชิงรุก (Active case finding) โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 29. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2552/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
 30. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านอาหาร การบริการ อาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 4 เมษายน 25
 31. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2494/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
 32. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่  2433/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
 33. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 34. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง  ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 35. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2389/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 36. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2388/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 37. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2252/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 38. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2251/2563 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 39. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2250/2563 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดอาคารชุด “แอททรีคอนโด” เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 40. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2197/2563 เรื่อง  สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวและงดให้บริการบางประเภทที่มีประชาชนแออัดเบียดเสียด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 41. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2194/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 42. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2193/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 43. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2040/2563 เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
 44. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
 45. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563