จังหวัดพิษณุโลก || วาระงานผู้บริหาร || ผู้บริหารจังหวัด || ข้อมูลหน่วยงานทั้งหมด || คู่มือ|| ขั้นตอนการเข้าใช้งาน || ใบสมัครขอรับUser || แบบประเมินผล || สำหรับเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์อิเล็คทรอนิกส์
ของ
ส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก

                               กรณีที่ค้นหาด้วย ชื่อ-สกุล

                               1. ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว)

                               2. ให้เคาะ 1 ครั้งระหว่างชื่อ นามสกุล ตัวอย่าง ปรีชา เรืองจันทร์