html> ผลการออกสลากการกุศล

ผลการออกสลากการกุศลจังหวัดพิษณุโลก

ผลการออกสลากการกุศลงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี พุทธศักราช 2546

รางวัลที่ 1 รถยนต์ อีซูซุ D MAX แบบ 4 ประตู 3000 ซีซี 1 คัน

923095

   

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 10 บาท มี 2 รางวัล

980418 ... 966796

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 100 ซีซี จำนวน 1 คัน มี 3 รางวัล

938737

.....

967807

.....

949880

   

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รางวัลละ 1 เส้น จำนวน 10 รางวัล

972665

..

911087

..

904364

..

917100

..

923747
991813   924693   903085   989943   965913
 

เลขท้าย 3 ตัว ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 100 รางวัล

253

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่ห้องเสมียนตราจังหวัดพิษณุโลก โทร (055) 258403 ตึกศาลากลางชั้น 2 (อาคารใหม่)

ภายใน 30 วัน

ยอดรายได้การจัดงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างจัดงานเปรียบเทียบ 3 ปี (2543 - 2546)

คืนที่จัดงาน

25ม.ค.-2ก.พ.2543

21-25 ม.ค.2544

25ม.ค.-3ก.พ.2545 25ม.ค.-3ก.พ.2546
คืนที่ 1

103,960.-

105,520.-

101,810.-

168,700.-

คืนที่ 2

100,000.-

63,560.-

185,050.-

139,120.-

คืนที่ 3

146,300.-

93,270.- 164,300.-

107,150.-

คืนที่ 4

160,020.-

122,570.-

111,040.-  
คืนที่ 5

220,110.-

116,360.-

113,640.-  
คืนที่ 6

164,500.-

140,450.-

117,480.-  
คืนที่ 7

107,640.-

183,180.-

128,830.-  
คืนที่ 8

119,380.-

132,500.-

179,250.-  
คืนที่ 9

370,700.-

46,500.-

224,840.-  
คืนที่ 10

-

-

364,260.-

 

รวม

1,492,610 บาท

1,003,910 บาท

1,690,500 บาท
................... ............................................ ............................................. ............................................. .....................................................

11/02/03 09:06:17